Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti

Datram Praha, spol. s r. o.

vztahující se k provozu internetového obchodu www.datram.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Datram Praha, spol. s r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Datram Praha, spol. s r.o., U papírny 2, 17000 Praha 7, IČO: 25664212, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 59289 u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost Datram Praha, spol. s r.o., U papírny 2, 17000 Praha 7, IČO: 25664212, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 59289 u Městského soudu v Praze. Datram Praha, spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Cena zboží odpovídá ceně uvedené na internetových stránkách obchodu prodávajícího, tedy www.datram.cz, přičemž všechny uvedené ceny jsou vč. DPH. V případě rozporu ceny v potvrzení objednávky a ceny uvedené na výše uvedených internetových stránkách platí cena uvedená na internetových stránkách prodávajícího.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Takto vrácené zboží musí být ve stejném stavu, v jakém bylo dodáno, neporušené a bez viditelných znaků opotřebení či spotřeby. V případě, že tato podmínka nebude splněna, má prodávající právo odmítnout odstoupení od smlouvy i ve lhůtě 14 dnů.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, budou prodávajícím navíc započteny jeho skutečně vynaložené náklady spojené s dodáním a vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). Celková vrácená částka odpovídá zpravidla pouze výši kupní ceny, nikoliv výši ostatních výdajů, jako např. poštovné.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
 

Ochrana osobních údajů

 1. DATRAM PRAHA, spol. s r.o. postupuje při zpracování osobních údajů Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.
 1. Kupující uděluje DATRAM PRAHA, spol. s r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými DATRAM PRAHA, spol. s r.o., a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky.
 1. Zákazník dává DATRAM PRAHA, spol. s r.o. , případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:
  1. poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci s Kupujícím během realizace poptávky a podobně;
  2. poskytnutí informací Kupujícímu o produktech, službách a slevových nabídkách DATRAM PRAHA, spol. s r.o.(zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);
  3. Kupující uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů do jeho odvolání, nebo po dobu pěti (5) let od ukončení odběru zboží Kupujícím.

DATRAM PRAHA, spol. s r.o.prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

 1. Údaje Kupující poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách https://www.datram.cz/. Souhlas dle tohoto článku může Kupující kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu nebo písemně na adrese sídla společnosti DATRAM PRAHA, spol. s r.o. .
 1. Kupující má právo na:
  1. na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a DATRAM PRAHA, spol. s r.o.je povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
   1. účelu zpracování Údajů;
   2. Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
   3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Kupujícího; a
   4. příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.
  2. Dále má Kupující právo:
  3. na přístup k Údajům;
  4. požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
  5. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti DATRAM PRAHA, spol. s r.o. .
  6. požádat DATRAM PRAHA, spol. s r.o. , zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
  7. požádat, aby DATRAM PRAHA, spol. s r.o. , zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
  8. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Pokud se Kupující domnívá, že DATRAM PRAHA, spol. s r.o. , zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Fakturační adresa

Na vystavených fakturách je jako odběratel uvedena fyzická osoba. V případě žádosti o vystavení faktury na firmu uveďte tuto skutečnost do poznámky prodejci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11. února 2010.

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

 

 

 • Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.
 • Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

 

Povinnosti výrobce/dovozce

 • Zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a další materiálové využití OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
 • Navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další materiálové využití
 • Označení elektrozařízení grafickým symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice. Toto označení upozorňuje, že OEEZ nesmí být odstraňována s komunálním odpadem   
 • Informování konečných uživatelů prostřednictvím distributorů o způsobu provedení odděleného sběru.
 • Hlášení změn údajů
 • Zpracování ročního hlášení

 

Povinnosti prodejců

 • Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na https://www.remasystem.cz/
 • Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje, a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

 

                

 Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován    

  s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

   

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

 • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
 • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
 • odevzdáním do sběrných dvorů
 • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

 

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

 1. místní úřad vaší obce
 2. správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
 3. sběrny OEEZ
 4. služba pro odvoz komunálního odpadu
 5. www.remasystem.cz

 

 

Úplné znění zákona o odpadech nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

 • Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.

Jak se zbavit starého spotřebiče?

-          prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr:

https://www.remasystem.cz/sberna-mista/

-          prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr

https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

-          v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:BALÍK

-          v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

-          v místě prodeje na adrese: XX- v případě, že je MZO zřízeno

Vyhledávání

Kontakt

Datram Praha, spol. s r.o. provozovna/ výdejní místo:

areál Bussiness Park Beroun (za Penny marketem u Kauflandu)
Plzeňská 441/73
26601 Beroun 2

sídlo společnosti/výdejní místo:

U papírny 2
Praha 7
17000
311686281 kontaktní osoba:
Michal F. Procházka